Merkez: Hacı Osman Mahallesi, Bağdat Caddesi No:166 Körfez/KOCAELİ
Şube: Aziziye Mahallesi, 877.Sokak No:45/C Merkez/DÜZCE
Merkez: Hacı Osman Mahallesi, Bağdat Caddesi No:166 Körfez/KOCAELİ
Şube: Aziziye Mahallesi, 877.Sokak No:45/C Merkez/DÜZCE

Aydınlatma Metni

Ayteknik Enerji A.Ş. İnternet Sitesi Ve/Veya info@ayteknikenerji.com E-Posta Adresi Üzerinden Şirketle İletişime Geçilmesi Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

 

Veri sorumlusu sıfatını haiz Ayteknik Enerji A.Ş. (“Şirket” veya “Ayteknik”), kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata (birlikte “KVK Mevzuatı”) uygun şekilde işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermektedir.

 

İşbu Aydınlatma Metni, www.ayteknikenerji.com internet sitesinin (“Ayteknik İnternet Sitesi”) “İletişim” sayfasında yer alan İletişim Formunu doldurarak ve/veya info@ayteknikenerji.com adresine e-posta göndererek Ayteknik’le iletişime geçmeniz halinde işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

1. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

 

Aşağıda Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz (“Kişisel Verileriniz”) Ayteknik tarafından, Ayteknik İnternet Sitesi’nde yer alan İletişim Formu ve/veya info@ayteknikenerji.com e-posta adresi üzerinden Şirketle iletişime geçilmesi süreçleri doğrultusunda, İletişim Formunda ve/veya e-postanızda belirttiğiniz öneri, talep ve teklifleriniz ile ilgili tarafınızla iletişim kurulması, bunların incelenmesi ve değerlendirilmesi; ispat yükümlülüğünün ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK Mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan şekilde elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

Tablo-1

 

İşlenme Amaçları Kişisel Veri Hukuka Uygunluk Sebepleri
www.ayteknikenerji.com İnternet Sitesinin “İletişim” Sayfasında Yer Alan İletişim Formunu Doldurmak Suretiyle Ayteknik’le İletişime Geçilmesi Kimlik Bilgisi (Ad, Soyadı),İletişim Bilgisi (E-PostaAdresi, Telefon Numarası) Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması (md.5/2(c)); Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması (md.5/2(ç)); Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması (md.5/2(e)); İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması (md.5/2(f))
info@ayteknikenerji.com Adresine E-Posta Göndererek Ayteknik’le İletişime Geçilmesi Kimlik Bilgisi (Ad, Soyadı),İletişim Bilgisi (E-PostaAdresi, Telefon Numarası) Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması

 

(md.5/2(c)); Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması (md.5/2(ç)); Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması (md.5/2(e)); İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması (md.5/2(f))

“İletişim” sayfasında yer alan İletişim Formunda ve/veya e-postanızın içeriğinde belirttiğiniz hususların kişisel veri içermesi halinde söz konusu kişisel veriler de yukarıdaki amaç ve hukuka uygunluk sebepleriyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde KVK Mevzuatına uygun olarak işlenecektir. İletişim Formunda ve/veya info@ayteknikenerji.com adresine ilettiğiniz e-postalarda tarafınıza veya üçüncü kişilere ait özel nitelikli kişisel verilere (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler ile biyometrik ve genetik veriler) yer verilmemesini rica ederiz.

 

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

2.1. Yurt İçine Aktarım

 

Ayteknik, Kişisel Verilerinizi yurt içine aktarmamaktadır. İşbu Aydınlatma Metninde sayılan Kişisel Veriler, kanunlar uyarınca hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, talep edilmesi halinde, resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler ve sair yargı makamları ile KVK Mevzuatına uygun olarak paylaşılabilecektir.

 

2.2. Yurt Dışına Aktarım

 

Ayteknik Kişisel Verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizin Korunması ve İmhası

 

Ayteknik, Kişisel Verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVK Mevzuatına uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri azami düzeyde sağlar. Kişisel Verileriniz, Ayteknik tarafından Kişisel Verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir. Saklama süresinin sona ermesinin ardından Kişisel Verileriniz Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK Mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

4. Bilgi Edinme Hakkınız

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Ayteknik’e başvurarak Kişisel Verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme;

 

(b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

 

(c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 

(d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;

 

(e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 

(f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 

(g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 

(ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

5. Talepleriniz

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde;

 

Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi No:166/A Körfez/Kocaeli adresine yazılı olarak ya da

 

info@ayteknikenerji.com adresine e-posta göndermek suretiyle Ayteknik’e başvurabilirsiniz.

 

Ayteknik, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabi yazıda belirtilecektir.

 

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

 

Veri Sorumlusu Ayteknik Enerji A.Ş.

Archives

Görüntülenecek bir arşiv yok.

Categories

  • Kategori yok